Generelle vilkår

1. Anvendelsesområde og definisjoner

Vilkårene gjelder bedrifters tilgang til Markant Norge AS (Heretter Markant) sine tjenester for bruk på Internett (Markant kommunikasjon) og internt i egen bedrift (Markant infrastruktur).

Avtalen: Det avtaledokument som er inngått mellom Partene som er benevnt ”Avtalen” samt Standard vilkår. Kundens standard innkjøpsbetingelser gjelder ikke mellom Partene.

Kunden: Det selskap som fremgår av det dokument som er benevnt ”Avtalen”.

Tjenesten: Den eller de produkter som fremgår av Avtalen.

2. Tegning og registrering av avtale

Avtaler hos Markant kan tegnes enten ved muntlig eller skriftlig inngåelse og dermed aksept av disse generelle vilkårene.

3. Avtaleperiode

Avtaleperioden er individuell for hver enkelt tjeneste. Denne er beskrevet i Avtalen.

4. Avgifter og betaling

Kunden betaler det vederlag etter avtalte faktureringsbetingelser som fremgår av Avtalen. Ved faktura per e-post er Kunden ansvarlig for at oppgitt e-postadresse leses og fungerer, også ved eventuelle interne endringer hos Kunden. Faktura forfaller og skal betales innen 10 dager fra fakturadato. Kunde som på kontrakt har akseptert og påført e-postadresse for mottak av faktura, vil ikke bli belastet med fakturagebyr. Kunde som ikke mottar faktura pr. e-post, vil ved fakturering belastes det til enhver tid gjeldende fakturagebyr.

Betaling anses skjedd når beløpet er disponibelt på Leverandørens bankkonto. Ved forsinket betaling tilkommer purregebyr og forsinkelsesrente i henhold til lov om renter ved forsinket betaling. Ved hvert årsskifte legges påløpte renter til hovedstolen slik at det skal svares rentes rente. Dersom Markant ikke finner Kunden kredittverdig har Markant rett til å kreve forskuddsbetaling, og i så fall er Markant ikke forpliktet til å levere Tjenesten før betaling er skjedd. Kunden kan ikke motregne skyldig beløp i annet mellomværende mellom Partene.

Alle beløp i Avtalen er oppgitt i norske kroner og eksklusive merverdiavgift og eventuelle skatter og avgifter som kommer i tillegg.

5. Rettigheter

Design utført av Markant er immaterielle rettigheter og beskyttet av åndsverkloven og markedsføringsloven.

Kunden får en eksklusiv bruksrett til nettstedet og/eller nettbutikken for eksponering på Internett eller andre digitale nettverk. Kunden har rettighet til å stille nettstedet og/eller nettbutikken til rådighet for allmennheten i forbindelse med eksponering på Internett og andre digitale nettverk. Bruksretten er tidsbegrenset og opphører ved avtalens utløp. Kunden har ikke anledning å benytte nettstedet og/eller nettbutikken på annen måte enn det som er forutsatt i avtalen mellom partene, uten skriftlig tillatelse fra Markant.

Markant kan navngis på nettstedet og/eller nettbutikken til Kunden. Navngivelsen skjer diskret gjennom Markants logo eller ren tekst med hyperlenke til Markants egen hjemmeside eller til e-postadresse.

Markant eller Kunden skal ikke legge inn informasjon, herunder tekst og bilder, på nettsteder og/eller nettbutikker som strider mot norsk eller internasjonal lov. Overtredelse av dette gir Markant automatisk rett til å heve kontrakten og restfakturere ev. restbeløp i inneværende avtaleperiode.

I henhold til denne avtalen har Markant rett til å overføre sine rettigheter og forpliktelser til en tredjepart. Kunden har ikke de samme rettighetene uten skriftlig fullmakt fra Markant.

6. Markants misligholdsansvar

Avbrudd og/eller forsinkelse i Kundens tilgang til bestilt Tjeneste gir Kunden rett til forholdsmessig fradrag i den avtalte avgiften eller kompensert i form av utvidet avtaleperiode. Rett til fradrag/kompensasjon foreligger ikke for forhold Kunden selv svarer for eller som er utenfor Markants kontroll slik som feil i tredjeparts programvare, forsinkelse knyttet til innsending av materiell, egenerklæring etc. Markant kan ikke holdes ansvarlig for konsekvens-, drifts- eller avansetap knyttet til feil eller mangler i Tjenesten.

Dersom Kunden vil påberope seg at avtalen er misligholdt, må dette omgående fremmes Markant skriftlig.

7. Kundens misligholdsansvar

Ved mangelfull betaling har Markant rett til å sperre Kundens tilgang på samtlige bestilte Tjenester uten varsel. Kunden er ansvarlig for å betale for inneværende avtaleperiode selv om Tjenesten er sperret på grunn av mislighold.

Ved sperring har Markant rett å restfakturere restbeløp i inneværende avtaleperiode. Ved gjenåpning av sperrede Tjenester vil Kunden bli belastet etter medgått tid etter til enhver tid gjeldende prisliste. Ved mislighold kan Markant kreve sine økonomiske tap erstattet.

8. Oppsigelse

Kunden og Markant kan til enhver tid si opp avtalen. Oppsigelse fra begge parter skal skje skriftlig. Oppsigelsestiden er individuell for hver enkelt bestilt Tjeneste og er beskrevet i Avtalen.

9. Tvister

Avtalen reguleres av norsk rett. Hvis det oppstår tvister i forbindelse med avtalen skal det gjøres forsøk på å løse tvistene ved forhandling. Dersom forhandlingene ikke fører frem innen rimelig tid, kan saken bringes inn for de ordinære domstoler med Bergen Forliksråd og Bergen tingrett som verneting jf. Tvistelovens § 4-6.

10. Adresseendring

Kunden skal straks gi skriftlig melding til Markant kundeservice ved midlertidig og/eller varig adresseendring. Dette gjelder både fysisk adresse som besøks- og/eller postadresse samt e-postadresse.

Dersom adresseendring ikke meldes og/eller blir av Kunden kontrollert at er korrekt endret er Kunden ansvarlig for tap som måtte oppstå som følge av feiladressert post eller andre henvendelser fra Markant.

11. Avbestilling

Kunden kan avbestille ordren innen 14 dager etter Markant har mottatt bestillingen mot å betale 30 % av avtalt kontraktsum. Dette gjelder ikke tjenester knyttet til leveranser fra Microsoft Office 365, Microsoft Azure, Microsoft Intune, timebaserte prosjekter og prosjekter med fastpris.

12. Taushetsplikt

Markant og Kunden forplikter seg til å bevare taushet om alle forretningshemmeligheter de får kjennskap til i arbeidet knyttet til gjennomføring av Avtalen, og som av Parten som ønsker hemmelighold er presisert å være forretningshemmeligheter.

13. Endring av vilkår

Markant kan fritt beslutte om endring av disse generelle vilkår. Endringer trer i kraft fra den tid Markant bestemmer. Vesentlige eller inngripende endringer av disse generelle vilkår til skade for Kunden forutsetter likevel samtykke fra Kunden. Endringer som skyldes forhold utenfor Markants kontroll samt endringer som ikke innebærer ulempe for Kunden kan gjennomføres umiddelbart.

Sist endret 31.05.2017