Generelle vilkår

1. Anvendelsesområde
Vilkårene gjelder bedrifters tilgang til Markant Norge AS (Herav Markant) sine tjenester for bruk på Internett (Markant kommunikasjon) og internt i egen bedrift (Markant infrastruktur).

2. Tegning og registrering av abonnement
Abonnement hos Markant kan tegnes enten ved muntlig eller skriftlig inngåelse av abonnementsavtale og dermed aksept av disse generelle vilkårene.

3. Avtaleperiode
Alle abonnementsavtaler har en avtaleperiode på 12 måneder med automatisk fornyelse av 12 nye måneder.

4. Avgifter og Betaling
Abonnementsavgiften faktureres forskuddsvis i henhold til avtalen.
Faktureringsavgift og purregebyr betales i henhold til Markants gjeldende prisliste. Ved for sen betaling påløper forsinkelsesrenter etter forsinkelsesrenteloven.

5. Rettigheter
Design på Websider fra Markant er immaterielle rettigheter og beskyttet av åndsverkloven og markedsføringsloven.
Kunden får en eksklusiv bruksrett til websiden for eksponering på Internett eller andre digitale nettverk. Kunden har rettighet til å stille websiden til rådighet for allmennheten i forbindelse med eksponering på Internett og andre digitale nettverk. Bruksretten er tidsbegrenset, og opphører ved avtalens utløp. Kunden har ikke anledning å benytte websiden på annen måte enn det som er forutsatt i avtalen mellom partene, uten skriftlig tillatelse fra Markant.

Markant kan navngis på websiden til Kunden. Navngivelsen skjer diskret gjennom Markants logo eller ren tekst med hyperlenke til Markants egen hjemmeside eller til e-postadresse.
Markant eller Kunden skal ikke legge inn informasjon, herunder tekst og bilder, på websider som strider mot norsk eller internasjonal lov. Overtredelse av dette gir Markant automatisk rett til å heve kontrakten og restfakturere ev. restbeløp i inneværende avtaleperiode.

I henhold til denne avtalen har Markant rett til å overføre sine rettigheter og forpliktelser til en tredjepart. Kunden har ikke de samme rettighetene uten skriftlig fullmakt fra Markant.

6. Markants misligholdsansvar
Avbrudd og/eller forsinkelse i Kundens tilgang til bestilt produkt gir Kunden rett til forholdsmessig fradrag i abonnementsavgiften eller kompensert abonnement i form av utvidet abonnementsperiode. Rett til fradag/kompensasjon foreligger ikke for forhold Kunden selv svarer for eller som er utenfor Markants kontroll slik som forsinkelse av innsending av materiell, egenerklæring etc. Dersom Kunden vil påberope seg at avtalen er misligholdt, må dette omgående fremmes Markant skriftlig.

7. Kundens misligholdsansvar
Ved mangelfull betaling har Markant rett å sperre Kundens tilgang på samtlige bestilte tjenester uten varsel. Kunden er ansvarlig for å betale for inneværende avtaleperiode selv om tjenesten er sperret på grunn av mislighold. Ved sperring har Markant rett å restfakturere restbeløp i inneværende avtaleperiode. Ved mislighold kan Markant kreve sine økonomiske tap erstattet.

8. Oppsigelse
Kunden og Markant kan til enhver tid si opp avtalen. Oppsigelse fra Kunde skal skje skriftlig senest tre måneder før avtaleperiodens utgang, 9 mnd. fra fakturadato. Oppsigelse etter dette har virkning for neste avtaleperiode.

9. Tvister
Avtalen reguleres av norsk rett. Hvis det oppstår tvister i forbindelse med avtalen skal det gjøres forsøk på å løse tvistene ved forhandling. Dersom forhandlingene ikke fører frem innen rimelig tid, kan saken bringes inn for de ordinære domstoler med Bergen Forliksråd og Bergen tingrett som verneting jf. Tvistelovens § 4-6.

10. Adresseendring
Kunden skal straks gi skriftlig melding til Markant kundeservice ved varig adresseendring. Dersom adresseendring ikke meldes, er Kunden ansvarlig for tap som måtte oppstå som følge av feiladressert post eller andre henvendelser fra Markant.

11. Avbestilling
Kunden kan avbestille ordren innen 14 dager etter Markant har mottatt bestillingen, mot å betale 30 % av første årsabonnement. Dette gjelder ikke tjenester knyttet til leveranser fra Microsoft Office 365, Microsoft Azure, Microsoft Intune eller timebaserte prosjekter.

12. Taushetsplikt
Markant og Kunden forplikter seg til å bevare taushet om alle forretningshemmeligheter de får kjennskap til i arbeidet med gjennomføring av Avtalen, og som av Parten som ønsker hemmelighold er presisert å være forretningshemmeligheter.

13. Endring av vilkår
Markant kan fritt beslutte om endring av disse generelle vilkår. Endringer trer i kraft fra den tid Markant bestemmer. Vesentlige eller inngripende endringer av disse generelle vilkår til skade for Kunden forutsetter likevel samtykke fra Kunden. Endringer som skyldes forhold utenfor Markants kontroll samt endringer som ikke innebærer ulempe for Kunden kan gjennomføres umiddelbart.

Sist endret 09.02.2016